Noteikumi un nosacījumi

 • Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).
 • SIA „Do 4 Fun ”, reģ. Nr. 40203290458 (turpmāk tekstā – Do4Fun) ir Lapas un Portāla īpašniece un administratore.
 • Do4Fun atrunātie lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto interneta veikala www.do4fun.lv un www.lazertagskubulos.lv (turpmāk tekstā - Portāls) (sauktas - Vietnes), neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona (turpmāk tekstā – Lietotājs) ir Vietnes reģistrēts lietotājs vai nav.
 • Lietotājam, pirms Vietnes lietošanas, ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos.
 • Portālam ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Jebkuras izmaiņas stājas spēkā pēc publicēšanas Portālā.
 • Do4Fun ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt Vietnes norādītās cenas par precēm un pakalpojumiem.
 • Vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir pilnīgi iepazinies ar lietošanas noteikumiem.
 • Vietnē izvietotās Do4Fun īpašumā esošās informācijas izmantošana atļauta tikai atbilstoši tās mērķim un Do4Fun norādījumiem. Bez Do4Fun atļaujas aizliegts izmantot Vietnē publicēto informāciju citās interneta vietnēs, vai citos informācijas izplatīšanas vai uzglabāšanas rīkos un veidos. Ja nav norādīts citādi, tad visas autortiesības uz Vietni un tās saturu pieder Do4Fun.
 • Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.
 • Pirms preces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet preces lietošanas instrukciju un lietot to, saskaņā ar ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
 • Vietnēs ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes, izņemot tam speciāli paredzētās vietās (sadaļās) un saskaņā ar attiecīgo sadaļu noteikumiem vai ar rakstisku Do4Fun saskaņojumu.
 • Lapas un Portāla Lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Vietnes tiesisko interešu aizsardzību, tai skaitā atlīdzinātu zaudējumus, pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret Do4Fun un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar Vietnēm, ja šādas prasības vai pretenzijas ir celtas paša Lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ.
 • Visas intelektuālā īpašumtiesības, attiecībā uz Portālu, pieder tikai un vienīgi Do4Fun. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie atbildības normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, kā arī, ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Do4Fun un trešajām personām.
 • Visi strīdi starp Do4Fun un Vietnes lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 • Do4Fun neatbild par pastāvīgu piekļūšanu Vietnēm un iespēju to izmantot, ja Lietotāja interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā galiekārta neatbilst Vietnes lietošanas tehniskajām prasībām.
 • Do4Fun ir tiesīga pārtraukt Vietnes vai tās atsevišķu sadaļu darbību, ja tas nepieciešams Vietnes pilnveides vai modernizēšanas darbiem.
 • Vietnē ir aizliegts veikt darbības, kuras:
 1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālo īpašumu (autortiesības u.c.) tiesības;
 2. aizskar personas godu un cieņu;
 3. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
 4. ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
 5. satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
 6. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Vietnes darbību un drošību;
 7. reklamē finanšu pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegtas licences finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā;
 8. pārkāpj LR normatīvos aktus.

Piegādes un apmaksas noteikumi

Portāla www.do4fun.lv un www.lazertagskubulos.lv piedāvāto preču Pārdevējs no vienas puses (turpmāk tekstā – Pārdevējs) un persona, kas veic Portālā pasūtījumu (turpmāk tekstā – Pircējs) no otras puses, atrunā:

 • Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja veiktajam pasūtījumam.
 • Pircējs veic preču pasūtīšanu Portālā, norādot preču veidu un daudzumu. Pircējam ir divas iespējas kā veikt apmaksu par preci:
 1. izmantojot interneta bankas maksājuma rīkus, saņemot Pārdevēja sagatavoto pasūtījuma rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta;
 2. apmaksas veikšana pasūtījuma saņemšanas brīdī.
 • Pārdevējs nodrošina preču piegādi ne ātrāk kā 24h un ne vēlāk kā 20 dienu laikā kopš apmaksas veikšanas par pasūtījumu. Piegādes laiku un vietu Pārdevējs iepriekš saskaņo ar Pircēju.

Atteikuma tiesību aprēķināšanas metodika

 • Atteikuma tiesību termiņš tiek noteikts:
 1. iegādāta prece un piegāde klātienē - diena, kad Pircējs ieguvis produktu savā īpašumā;
 2. iegādātā prece un piegāde ar pakomātu - diena, kad Pircējs ieguvis produktu savā īpašumā.
 • Brīdī, kad saņemat preci, lūgums pārliecinies vai tā atbilst Jūsu prasībām – ražotājs, modelis, tilpums, daudzums un citi svarīgi parametri;
 • Pircējam ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā, respektīvi, 14 dienu laikā, izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst Pircēja vajadzībām un vēlmēm. BET. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā produkts tiek lietots tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā kā pie iegādes).
 • Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējam jābūt atbildīgam par preces lietošanu;
 • Atceraties, ka Pircējam ir pienākums 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas, atgriezt Pārdevējam preci, ar kuru Pircējs nav apmierināts;
 • Ja preces saņemšanas veids ir izvēlēts ar piegādi un, lai izvairītos no pārpratumiem, piefiksēt uzskatāmus bojājumus iepakojumam. Šāda darbība Pārdevējam palīdzēs noteikt vai prece tika bojāta piegādes laikā.
 • Vēl viens svarīgs moments, izsūtot preci Pārdevējam atpakaļ, Pircējam ir jānodrošina stabils iepakojums, lai, transportējot preci, nevarētu rasties papildus bojājumi. Pārdevējs iesaka preci apdrošināt, pretējā gadījumā par preces papildus bojājumiem atbildību uzņemas Pircējs.
 • Portālam ir pienākums segt Pircēja radušās izmaksas, ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no atsūtītās atteikuma veidlapas dienas, ja ir pieņemts par to lēmums. Pārdevējs segs radušās izmaksas tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.

Atteikuma tiesības nevarēs izmantot

 • ja Pircējam tiek piegādāta prece, kas ātri bojājas vai drīz beigsies derīguma termiņš;
 • ja prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
 • ja Pircējs atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 • ja Pircējs nebūs ievērojis Do4Fun noteikumu un nosacījumu prasības.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka: "Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.”

Корзина